Preuzimanje i korišćenje tekstova:

Svaki tekst sa magazina merak.ba je slobodan za preuzimanje poštujući slijedeća pravila:Ukoliko preuzimate članak/tekst sa merak.ba i želite ga objaviti na vašoj stranici/portalu obavezni ste navesti izvor u jednom od sljedećih oblika:
Ukoliko želite da preuzmete i kod sebe objavite neki tekst, u obavezi ste da navedete izvor u jednom od slijedećih oblika: “Preuzeto sa merak.ba“

Uslov je da URL bude jasno vidljiv, i da bude u obliku hiperlinka (osim u slučajevima kada to, iz tehničkih razloga, nije moguće, poput objave u printu). Ukoliko se pozivate na tekst, učinićete to tako što ćete u prvom ili drugom pasusu svog teksta  linkovati neki dio rečenice do teksta o kojem je riječ (kako je učinjeno u ovom primjeru).

Ukoliko vam se ovi zahtjevi ne dopadaju, nemojte preuzeti (se pozivati na) tekst.
Ovo nisu izmišljena pravila portala merak.ba, već dobra i ustaljena praksa na Internetu.
Ukoliko se nekim slučajem oglušite o ove uslove, bićemo slobodni da svoja autorska prava potražim u relevantnim institucijama.

Dijeljenje na društvenim mrežama:
Tekstove slobodno dijelite po Facebooku, Twitteru, Google Plus, LinkedIn i svim ostalim društvenim mrežama, po pravilima svake mreže ponaosob.

Komentarisanje:
Za komentare ste odgovorni samo i isključivo vi. U tome  pomažete redakciji merak.ba što dajete validne e-mail adrese tj. Vaše FB profile
Komentari koji nisu u skladu sa napomenutim uslovima neće biti objavljeni, ali ni obrisani – ostaju sačuvani zajedno sa IP adresom sa koje su ostavljeni, imajte ovo na umu prije nego što se odlučite na vrijeđanje i govore mržnje.

Redakcija merak.ba