Stipendije Udruženja “Spajalica” za akademsku 2013./2014.


PODIJELI.

Na osnovu člana 9. stav 1. alineja četvrta Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu deset (10) stipendija u akademskoj 2013./2014. godini broj: 26-01/2013 od 10.11.2013. godine, Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2013./2014. godini

I

Udruženje „Spajalica“ raspisuje Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2013./2014. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2013. godine do 31. juli 2014. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

III

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2013./2014. godinu po Bolonjskom procesu.

POSEBNI KRITERIJI:

 • materijalno stanje – socijalni status;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

IV

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja – ONLINE PRIJAVNI OBRASAC. 

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, s obzirom da će se isti morati naknadno dokazati validnim dokumentima, u protivnom kandidat gubi pravo na stipendiju.

Predsjednik komisije će nakon isteka roka za prijavu objaviti autogenerisane preliminarne rezultate u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Kandidati koji prema autogenerisanim preliminarnim rezultatima budu među prvih deset, bit će dužni u roku od 10 (deset) dana, od dana objave prelimarnih rezultata, da dostave na adresu Udruženja, isključivo putem pošte, svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta, a kojom će dokazati sve navedeno u prijavnim obarascima.

Ukoliko predloženi kandidati ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava prebivališta (IDDEEA) i ovjerena fotokopija lične karte,
 2. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 3. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 5. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 6. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat/sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat/sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 7. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 9. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

VI

Krajnji rok za dostavu popunjenog obrasca je  4. decembra 2013. godine do 24:00h.

VII

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

VIII

Ukoliko prvih deset kandidata, sa autogenerisane preliminarne liste, detaljnom i validnom dokumentacijom ne dokaže sve navedeno u prijavnim obrascima, gube pravo na stipendiju, a Komisija poziva sljedeće rangirane kandidate sa liste sve do kompletiranja iste.

Nakon kompletiranja liste, Konačnu listu stipendista objavljuje Upravni odbor Udruženja “Spajalica”.

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na Internet portalu Stipendije.ba i oficijelnoj web stranici Udruženja “Spajalica”.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA “SPAJALICA”
Davud Zukić