Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2014. godinu


PODIJELI.

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini obavještava da je 2. decembar 2013. krajnji rok za predavanje zahtjeva za podršku u okviru programa malih lokalnih projekata za 2014. godinu.

Odlukom Vlade Republike Češke, Bosna i Hercegovina je jedna od pet prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojna saradnja Republike Češke u periodu 2010.-2017. godina. Sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke je i pružanje pomoći malim lokalnim projektima, koji se svake godine realiziraju kroz grantove Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini. Grantovi iznose otprilike 10.000-20.000 KM za jedan projekat i projekti moraju biti realizirani u toku godine u kojoj je grant isplaćen.

Uslovi za podnošenje aplikacije za dodjelu grantova za male lokalne projekte za 2014. godinu su sljedeći:

 • Aplikant mora biti pravno lice registrirano u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije ostvarivanje profita.
 • Aplikant može podnijeti više aplikacija (broj aplikacija nije ograničen).
 • Projekti nisu tematski ograničeni.
 • Realizacija projekta može početi najranije 1. marta 2014. godine i mora biti završena najkasnije do 31. oktobra 2014. godine.
 • Aplikacija mora biti podnesena u formi popunjenog Formular.
 • Formular mora biti popunjen na engleskom jeziku.
 • Formular mora biti popunjen uz korištenje računara (ne smije biti popunjen ručno, jedina stavka popunjena ručno je potpis ovlaštenog lica)
 • Sve stavke u formularu moraju biti popunjene – izuzev stavke “Project number” (koju popunjuje ambasada), “Fax number” (ako aplikant nema faks), “Website” (ako aplikant nema vebsajt) i pojedinih stavki budžeta, ako se ne odnose na projekat (npr. ako u okviru projekta nije predvidjena nabavka usluga, stavka “Contracted Services” ostat će nepopunjena).
 • Stavke u češkim krunama/CZK (“In CZK”) se preračunavaju iz stavki u KM (“In Local Currency”) prema kursu 1 KM = 13,20 CZK. Važna napomena: grantovi se isplaćuju u konvertibilnim markama, ali na osnovi iznosa navedenog u formularu u CZK i prema kursu, koji bude Ambasada koristila u vrijeme isplate granta. Stoga aplikant mora voditi računa o tome da će isplaćeni iznos biti najvjerovatnije malo drugačji od iznosa koji je naveo u formularu.
 • Učešće Ambasade (zahtjevana sredstva) može biti samo od 130.000 do 250.000 CZK.
 • Aplikant mora da u projektu učestvuje u iznosu najmanje 30% od ukupne vrijednosti projekta. Način sufinansiranja mora biti naveden u formularu.
 • Ukupan udio za plate i putne troškove (stavke “Personal Costs” i “Travel Costs” u budžetu) ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
 • Iz popunjenog formulara jasno proizlazi kakva je svrha projekta, kako će projekat doprinijeti razvoju zajednice i koje konkretne aktivnosti projekat obuhvata. Stavke navedene u budžetu moraju biti jasno i logično povezane sa predvidjenim aktivnostima.
 • Formular mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe – predstavnika aplikanta. Uz potpis mora biti ostisnut službeni pečat aplikanta.
 • Popunjeni formular može imati maksimalno četiri stranice.
 • Uz formular mora biti priložena (1) kopija potvrde pravne registracije aplikanta (pravnog lica) i (2) dokument/dokumenti, koji potvrdjuju da fizičko lice, koje je potpisalo formular i djeluje prema Ambasadi kao predstavnik aplikanta (pravnog lica) je osoba ovlaštena za zastupanje, predstavljanje i potpisivanje ugovora u ime aplikanta (pravnog lica).
 • Uz formular mora biti priložen i CD sa skeniranim formularom i skeniranim dokumentima (1) i (2).
 • Moguće je priložiti i dodatnu dokumentaciju (npr. fotografije, brošure i sl.). Slanje dodatne dokumentacije nije uslov niti automatski povećava šanse uspjeha, ali može pomoći da se bolje shvati ideja projekta, procijeni motivacija ili iskustvo aplikanta, i sl.
 • Formular, prilozi (1), (2), CD i eventualno dodatna dokumentacija moraju biti fizički dostavljeni najkasnije do 2. decembra 2013. godine do 12 sati (podne) na sljedeću adresu:

Razvojna saradnja
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 19
71 000 Sarajevo

Molimo ne šaljite aplikacije ambasadi preko e-maila! Razmatrani će biti samo projekti, koji budu u printanoj formi i na CD-u fizički dostavljeni na adresu ambasade!

Aplikacije koje ne budu ispunjavale sve gore navedene uslove neće biti dalje razmatrane!

Zahtjevi ispunjavajući gore navedene uslove će biti proslijedjeni članovima komisije Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke, koji će u januaru 2014. godine izabrati otprilike 5-10 najboljih projektnih prijedloga. Realizatori izabranih projektnih prijedloga će biti obaviješteni u februaru 2014. godine. Podnosioci zahtjeva koji nisu uspjeli će dobiti zvanično obavještenje pismenim putem.

Za dodatna pitanja nazovite odsjek za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (telefon 033 447 525) ili pošaljite e-mail na adresu czech.development@gmail.com.

Više informacija o razvojnoj saradnji Republike Češke možete pronaći na web stranici Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (http://www.mzv.cz/sarajevo), Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke (http://www.mzv.cz/) i na stranici Češke razvojne agencije (http://www.czda.cz/).

mvv.cz/merak.ba