POZIV ZA APLIKACIJE (PMG) – „Inicijative za razvoj zajednice“


PODIJELI.

Centar za promociju civilnog društva u periodu od 2013. do 2015. godine realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „ Budi promjena!“sa osnovnim ciljem podsticanja i osnaživanja građana/ki širom BIH sa naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni/e nositelji/ce promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade.

Program malih grantova „Budi promjena!“ će se realizovati kroz sljedeće specifične ciljeve:

1. Ojačati tehničke i operativne kapacitete OCD-a i neformalnih grupa građana/ki za efikasno planiranje i provedbu projekata u zajednici;
2. Promovisati i jačati liderske kapacitete aktivista/ica civilnog društva koji/e su realizovali lokalne inicijative u prethodnoj fazi PMG-a;
3. Jačati građanski aktivizam i razvoj zajednica kroz podršku lokalnim inicijativama koje rješavaju pitanja koja utječu na živote građana.

Projekat se realizuje kroz dvije komponente:
1. Podizanje kapaciteta ciljnih grupa (organizacija civilnog društva, neformalnih grupa, mentora kao i aktivista koji su u prethodnim fazama programa iskazali svoju lidersku izvrsnost)

2. Finansijska podrška se zasniva na pružanju finansijske podrške u realizaciji malih, konkretnih i kreativnih razvojnih lokalnih incijativa koje će doprinijeti promociji i jačanju lokalne zajednice, promociji građanskog aktivizma, razvoju individualne i korporativne filantropije te jačanju društvene odgovornosti.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana/ki sa teritorije Bosne i Hercegovine da dostave koncept-papire za inicijative za razvoj zajednice.
KO SE MOŽE PRIJAVITI?
Na javni poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) koje djeluju na lokalnom nivou a ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Prijavljena inicijativa se odnosi na lokalnu zajednicu; planiraju je i implementiraju mještani/ke određenog područja (općina, grad, mjesna zajednica, kvart ili ulica, selo);
 • Aktivno uključuje građane/ke (odn. potiče širu zajednicu da učestvuje u rješavanju zajedničkog problema), uključuje veću grupu ljudi a ne samo članove/ice određene organizacije ili grupacije;
 • Rješava problem koji je važan za određenu lokalnu zajednicu (rješavanje problema odgovara stvarnim potrebama zajednice), čime se poboljšavaju uslovi i kvalitet življenja u toj zajednici;  ;
 • Inicijativa ima potencijal da donese korist široj lokalnoj zajednici;
 • Potiče i koristi volonterski rad te uključuje veći broj građana/ki;
 • Uključuje podršku biznis sektora;
 • Potiče razvoj lokalne zajednice;
 • Potiče saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva, lokalnim vlastima i biznis sektorom
 • Donosi podjednaku korist muškarcima i ženama;
 • Podrazumijeva dugotrajnu održivost rezultata.

Dodatni kriteriji koji se odnose samo na OCD:

 • da su formalno registrovane, neprofitne orgnizacije
 • da im godišnji budžet za prethodnu (2012.) godinu ne prelazi 25.000,00 KM

Pored navedenih kriterija, prijavljene inicijative trebaju:

 • Stvarati nove društvene odnose među ljudima i grupama koji bez date inicijative ne bi bili povezani;
 • Donositi pozitivne promjene u zajednici koje će trajati ili donijeti nove;
 • Uvoditi nove modele i primjere dobrih praksi u rješavanju zajedničkih problema;
 • Promovisati volonterski rad, korporativnu i individualnu filantropiju, društvenu odgovornost i međusektorsku saradnju u lokalnoj zajednici.

KAKVE INICIJATIVE SE NE MOGU PRIJAVITI?

 • inicijative koje su ovisne o bilo kojoj političkoj opciji ili stranci;
 • inicijative čija je jedina svrha stjecanje lične koristi članova/članica organizacija;
 • inicijative koje se prvenstveno temelje na kupovini kancelarijske opreme, odnosno opremanja kancelarijskog prostora;
 • inicijative koje traže finansijska sredstva za sljedeće stavke:
 • kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • kupovinu medicinske opreme i/ili medicinske usluge;
 • investicijska ulaganja za izgradnju kapitalnih objekata;
 • izleti, hodočašća, proslave i slične jednokratne manifestacije;
 • škole kompjutera i/ili stranih jezika;
 • kupovinu kompjutera, fax mašina, foto-aparata, fotokopir- mašina i      drugu kancelarijsku opremu);
 • Inicijative koje sadrže isključivo informativno-edukativne aktivnosti, treninge, seminare;
 • Inicijative pojedinaca/ki (putovanja, studije, učešće na konferencijama ili slične aktivnosti);
 • Profitne inicijative i projekte usmjerene na stvaranje prihoda;
 • Čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.);
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa;
 • Inicijative vladinih organizacija ili institucija (uključujući škole, vrtiće, mjesne zajednice i sl.);
 • Inicijative organizacija/grupa koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje;
 • Inicijative organizacija koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima;

 Kako se prijaviti:
Da biste se prijavili na ovaj javni poziv, putem elektronske pošte, potrebno je dostaviti:

 1. Popunjen koncept-papir uz strogo pridržavanje uputa navedenih u priloženoj formi

Koncept papir Inicijative

Registrovane organizacije civilnog društva uz popunjen koncept-papir dostavljaju i:

 1. Dokaz o registraciji udruženja ili fondacije (dostaviti skenirano putem elektronske pošte) –
 2. Dokaz da budžet u 2012. godini ne prelazi 25.000,00 KM (dostaviti putem elektronske pošte skeniran bilans stanja i uspjeha za 2012. godinu)

NAPOMENA: Nepotpune prijave neće biti uzete u dalje razmatranje.

TRAJANJE INICIJATIVE: inicijativa može trajati najviše do 3 mjeseca.
VISINA FINANSIJSKE PODRŠKE: do 5.000,00 KM

 BROJ GRANTOVA KOJI ĆE SE ODOBRITI: do 20 grantova

U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost će se dati inicijativama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora.

DODATNA PITANJA
Sva eventualna pitanja koja se javnog poziva trebaju biti dostavljena isključivo na e-mail adresu: pmg@cpcd.banajkasnije 5 (pet) dana prije zatvaranja javnog poziva i i na njih će biti odgovoreno putem e-maila.

SELEKCIJA
Selekcija se vrši u 2 faze:

1. faza: Pristigle prijave prolaze tehničko čitanje, odnosno provjeru da li je dostavljena sva tražena dokumentacija i da li koncept-papir ispunjava kriterije navedene u javnom pozivu.

2. faza: Obuhvata procjenu koncept-papira koju vrše nezavisni procjenitelji/ce. Udruženja, fondacije i NGG čiji koncept-papiri budu odobreni (njih 40) stiču pravo pisanja kompletnog projektnog prijedloga, uz podršku iskusnih mentorskih organizacija.

Objava rezultata javnog poziva:
Rezultati selekcije koncept-papira će biti objavljeni na web stranici: www.cpcd.ba

Rok za dostavu je do  10.01.2014.

cpcd.ba/merak.ba