Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa


PODIJELI.

Svake godine 2. februara se obilježava Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništaNa taj dan 1971. godine potpisana je u Iranskom gradu Ramsaru Konvencija o vlažnim staništima.  Cilj Konvencije je očuvanje vlažnih područja, koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica, a koje čovjek koristi i u određenoj mjeri zavisi od njih jer imaju višestruku korisnu ulogu u životu ljudi. Danas Konvencija broji 168 zemalja potpisnica i jedna je od najstarijih koje se bave pitanjima zaštite prirode. Prilikom pristupa Konvenciji svaka zemlja mora odabrati po određenim kriterijima najmanje jedno vlažno područje koje je odlučila sačuvati i trajno se brinuti za njegov opstanak pa se takvo područje upisuje na popis vlažnih područja od međunarodnog značaja – ramsarski popis. Na Ramsarskom popisu se danas nalazi 2160 vlažnih područja pokrivajući ukupnu površinu od oko 205.677.908 hektara na svim kontinentima.

Bosna i Hercegovina je punopravni član Konvencije od 2001. godine. Na Ramsarskom popisu nalaze se i dva specijalna bh. ornitofaunistička rezervata: Hutovo blato (na popisu međunarodno važnih vlažnih staništa pri UNESCO-vom direktoratu u Parizu, uvršteno 2001. godine) i močvara Bardača (na ušću Vrbasa u Savu), koju je Konvencija prihvatila 2007. godine.
Ovogodišnji slogan Svjetskog dana močvarnih staništa je „Močvarna staništa i poljoprivreda-partneri za razvoj“

merak.ba