Konkurs za direktora PU Osnovna baletna i muzička škola “Ars” Zenica.


PODIJELI.

P.U. Osnovna baletna i muzička škola „Ars“ Zenica

i Ars Centar Zenica objavljuju:

 

                                                                                                       JA V N I     K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće:

 -U pogledu stručne spreme, da ima završenu Višu ili Visoku školu pedagoškog smjera

-Položen stručni ispit
-Da ima najmanje 4 godina radnog iskustva

Izbor i imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Biografiju,
 2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ( original ili ovjerena kopija)
 4. Dokaz o stručnoj spremi  (ovjerena kopija diplome)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu ( ovjerena kopija)
 6. Dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu radnog staža (uvjerenje ili ovjerena radna knjižica)
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjesecai)
 8. Ovjerena Izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
 9. Ovjerena Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 10. Dokaz o trenutnom prebivalištu ( CIPS – original)
 11. Ljekarsko uvjerenje (po zasnivanju radnog odnosa)

Prednost imaju kandidati koji imaju:

– iskustvo u organizacii različitih kulturno umjetničkih manifestacija,

– koji su radili na izrađivanju i realizaciji različitih projekata u društvenoj zajednici,

– iskustvo u radu sa medijima

– znanje engleskog i njemačkog jezika

– poznavanje rada na računaru

– završen daktilografski kurs minimalo I B klase

Za gore navedene prednosti u odabiru kandidata,  potrebno je dostaviti dokumntaciju kao dokaz o navedenom (preporuke ranijih poslodavaca, diplome, zahvalnice, certifikati …stečni u godinama  traženog radnog iskustva)

 Prijave sa potrebnom dokumntacijom dostaviti preporučenom poštom najkasnije do 28.08.2014. godine na adresu: Ars Centar, ul. Augusta Šenoe broj 5, 72000 Zenica

Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće telefonski obavješetni o terminu intervjua.

Nepotpune i neblagovremne prijave neće se razmatrati.

Merak.ba