Javni poziv za finansiranje OCD u 2015.


PODIJELI.

Grad Zenica putem Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima, strateškim dokumentima, akcionim planovima i drugim dokumentima Grada Zenica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. KULTURA

1.1. Kreiranje inovativnih kulturnih sadržaja i programa kroz afirmaciju tradicije i kulturne baštine naroda i nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.

1.2. Organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera za zadovoljavanje potreba građana Grada.

1.3. Promoviranje kulturno-umjetničkog amaterizma, volonterizma, timskog rada i očuvanje kulturno-umjetničkog identiteta.

1.4. Poštivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promocija aktivnosti protiv govora mržnje.

2. SPORT

2.1. Organizovanje i provođenje amaterskih sportskih manifestacija djece, omladine i odraslih za koje je iskazan prepoznatljiv interes građana i Grada Zenica

Sportske programe i sadržaje za zadovoljavanje potreba građana i udruženja sa posebnim potrebama na području Grada Zenica.

Pripremanje, organizovanje i provođenje sportskih takmičenja rekreativaca, omladine i djece koji nisu uključena u zvanični sistem takmičenja

Edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine koja nisu članovi sportskih klubova.

Aktivnosti koje promovišu zdrav način života, amaterizam i volonterizam, kao i programi za korisno ispunjavanje slobodnog vremena.

3. MLADI

3.1. Prevencija maloljetničke delikvencije, zloupotrbe interneta, vršnjačkog nasilja, narkomanije, alkoholizma, i ostalih pošasti suvremenog doba.

3.2. Aktivnosti koje podstiču mlade na promociju volonterizma, demokracije, tolerancije i ravnopravnosti spolova, te kretivno izražavanje mladih.

3.3. Projekti i programi iz oblasti zaštite prava djeteta.

3.4. Organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera za mlade, maturske zabave i slične manifestacije za koje je iskazan prepoznatljiiv interes mladih i Grada Zenica.

4. SOCIJALNA ZAŠTITA4.1.Briga o djeci bez jednog ili oba roditelja, kao i briga o drugim ugroženim kategorijama stanovništva.4.2.Projekti inkluzije osoba sa posebnim potrebama i drugih marginaliziranih i društveno zapostavljenih skupina, te briga o osobama koje zbog fizičkog ili drugog hendikepa nisu u stanju same brinuti o sebi.

4.3.Prevencija nasilja u porodici i suzbijanja prosjačenja, skitnje i ostalih oblika negativnog ponašanja

4.4.Mogućnost aktiviteta osoba sa invaliditetom i promocija rezultata.

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će od 1.000,00 KM – 10.000,00 KM (konvertibilnih maraka).

Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti do 10 mjeseci. Izabrani projekti trebalo bi da se provedu u periodu do 31.12.2015. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, s tim da projekat mora biti implementiran na području Grada Zenica. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.

Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektnim prijedlogom, a projekat može obuhvatiti jednu ili više prioritetnih oblast, s tim da primarna oblast mora biti jasno naznačena.

PREUZIMANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projektna dokumentacija (projektni prijedlog-Aneks 1, pregled budžeta-Aneks 2, matricu logičkog okvira-Aneks 3 i plan aktivnosti i promocije-Aneks 4) kao i dio dodatne dokumentacije (Aneks 5, Aneks 6, Aneks 7 i Aneks 8) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 13. januara, 2015. godine, na zvaničnoj Web stranici Grada,www.zenica.ba. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na službenoj Web stranici Grada. Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adreseselmir.colakovic@zenica.ba, a odgovori će biti dostavljeni putem e-mail najkasnije u roku od 5 radna dana, te direktno putem telefona Službe, 032 404 939, 032 401 847, 032 240 341, kontakt osoba Selmir Čolaković, sa naznakom za javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do 13.02.2015. godine.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA MORA SADRŽAVATI SLJEDEĆE:

 • popunjena aplikacija (projektni prijedlog-Aneks 1, pregled budžeta-Aneks 2, matricu logičkog okvira-Aneks 3 i plan aktivnosti i promocije-Aneks 4),

DODATNA DOKUMENTACIJA OBUHVATA SLJEDEĆE:

 • izvod iz Registra udruženja i fondacija (orginal),
 • kopija važećeg rješenja o registraciji organizacije u BiH (za nositelja projekta/podnositelja i eventualne partnere na projektu),
 • kopija statuta organizacije (podnositelj projekta i partneri),
 • popunjena forma Administrativni podaci o podnositelju projekta (Word format – Aneks 5),
 • popunjena Finansijska identifikaciona forma (Excel format – Aneks 6),
 • popunjena i potpisana Izjava o podobnosti (Word format – Aneks 7),
 • kopija završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (dokument Bilans stanja i Bilans uspjeha), koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe,
 • kopija godišnjeg narativnog izvještaja organizacije za prethodnu godinu,
 • izvod iz Spiska omladinskih udruženja Grada Zenica, ukoliko se projekat odnosi na oblast mladih
 • popunjena Lista provjere (Word format – Aneks 8).

Jedan primjerak seta štampane dokumentacije mora biti orginal ili ovjerena kopija, dok druga dva primjerka štampane dokumentacije mogu bit neovjerene kopije.

PREDAJA PROJEKTNE I DODATNE DOKUMENTACIJE:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 16:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv: Protokol Grada Zenica, Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, Trg BiH br. 6, 72 000 Zenica. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je petak, 13.02.2015. godine, u 16:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada www.zenica.ba.
Smjernice za podnositelje OCD i kriteriji za odabir 2015 Aneks 1. Aneks 2. Aneks 3. Aneks 4. Aneks 5. Aneks 6. Aneks 7. Aneks 8.