Javni poziv – CRP omladinska akademija


PODIJELI.

Javni poziv – CRP omladinska akademija Nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV Nezaposlenim visokoobrazovanim mladim ljudima da se prijave za pozicije 9 volontera sa mogućnošću prijema u radni odnos, a u okviru CRP Omladinske akademije. Rad ove Akademije financira međunarodna organizacija Mercy Corps Scotland putem fonda „Simon Scott Fellowship Fund“.

OPIS RADA CRP OMLADINSKE AKADEMIJE
U cilju dugoročnog unapređenja i jačanja svojih ljudskih kapaciteta, Centar za razvoj i podršku (CRP) organizuje CRP Omladinsku akademiju, zasnovanu na principu sticanja novih znanja, vještina i radnog iskustva kroz praktičan rad. Ukupan planirani broj polaznika Akademije je 9 osoba, a planirano trajanje 15 mjeseci. Akademija počinje sa radom početkom Februara 2015. godine.

Rad Akademije će se odvijati u 2 faze. U periodu prvih 9 mjeseci rada će svih 9 polaznika pod mentorstvom pojedinih CRP uposlenika-eksperata biti u statusu volontera (prema Zakonu o radu Federacije BiH), sa plaćenim zakonski obavezujućim doprinosima, kao i plaćenom naknadom za topli obrok i prevoz za stvarno ostvareno vrijeme volontiranja. U drugoj fazi, u periodu preostalih 6 mjeseci rada Akademije, učestvovaće 3 najbolje ocijenjena polaznika faze volontiranja. Svaki od njih će u tom periodu sa CRP-om zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme (6 mjeseci) koji će uključivati uplatu zakonski obaveznih doprinosa, minimalnu neto platu u zakonski određenom iznosu, i naknadu za topli obrok i prevoz. Ovaj period rada će biti također propraćen mentorstvom CRP uposlenika-eksperata.

Kroz ovakav način rada će polaznici imati mogućnost da kroz rad na realizaciji konkretnih radnih zadataka iz domena rada CRPa, prošire svoja postojeća znanja i steknu praktična iskustva i vještine, prvenstveno iz raznih aspekata (tehničkih, programskih, organizacionih) energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao najefikasnijih mehanizama zaštite okoliša i održivog razvoja, a u okviru svojih zvanja koja su stekli na visokoškolskim programima koje su završili. S obzirom na postojeće programske aktivnosti CRPa, ti aspekti uključuju oblasti građevinarstva, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike, ekonomije i komunikacijskih vještina /žurnalistike.

Orijentacioni period rada Akademije je februar 2015 – maj 2016. godine. Rad Akademije će se odvijati u uredu CRPa (Turalibegova 36, Tuzla). Predviđeno je da u vrijeme 9-mjesečnog perioda volontiranja 9 polaznika bude raspoređeno u tri grupe sa po 3 polaznika u svakoj grupi. To znači da će ista 3-člana grupa u uredu CRPa volontirati naizmjenično svaki četvrti radni dan, sa redovnim radnim vremenom CRP-ureda (8:00 – 16:00, sa pauzom 10:00 – 10:30).

U zadnjem dijelu tog volonterskog perioda će svih 9 polaznika pohađati praktičnu obuku za izradu solarnog kolektora za zagrijavanje vode (koji je certificiran na Fakultetu za strojarstvo i brodogradnju u Zagrebu), i za instaliranje solarnog sistema na objekte. Obuku će voditi CRP uposlenik, stručnjak za solarnu energiju i voditelj CRP odjela za obnovljive izvore energije.

Polaznici koji će biti odabrani za učešće u drugoj fazi Akademije (3 polaznika ukupno) će u periodu 6-mjesečnog ugovora o radu imati redovno radno vrijeme CRPa (ponedeljak – petak od 8:00 – 16:00, sa pauzom 10:00 – 10:30). I volonterski i radni status će uključivati sve vidove podrške polaznicima koje su predviđene Zakonom o radu Federacije BiH, uključujući upisivanje odgovarajućeg statusa u njihove radne kljižice. U skladu sa svojim mogućnostima i stvarnim potrebama, CRP će nakon završetka Akademije nastaviti povremeno angažirati najuspješnije polaznike po ugovorima o djelu za obavljanje konkretnih poslova iz djelokruga svog rada i u skladu s obrazovnim profilima i kompetencijama polaznika. Za najbolje polaznike postoji i mogućnost zapošljavanja u CRPu, ukoliko se za to ukažu potrebe i financijske mogućnosti.

OPŠTI – OBAVEZNI USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIJAVLJENI KANDIDATI:
Da su završili jedan od slijedećih dodiplomskih studija: građevinarstvo, arhitektura, mašinstvo, elektrotehnika, ekonomija, žurnalistika;
Da imaju minimalno 180 ECTS bodova;
Da su mlađi od 30 godina;
Da se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje;
Da stanuju na takvoj udaljenosti od CRP ureda, koja omogućava redovno pohađanje Akademije prema rasporedu prisustva pojedinih kandidata;

POSEBNI USLOVI KOJE BI TREBALI ISPUNJAVATI KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU NA OVAJ KONKURS:
Spremnost na cjeloživotno učenje, naročito u oblastima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša;
Dobar uspjeh na fakultetu;
Dobro poznavanje rada na računaru (Word i Excell); Poželjno je posjedovanje vozačke dozvola „B“ kategorije i iskustvo u vožnji;
Poželjno je poznavanje osnova rada u AUTOCADu (za kandidate tehničkih struka); Dobro poznavanje engleskog jezika;
Sposobnost analitičkog razmišljanja;
Spremnost na timski rad;
Spremnost na rad u svim dijelovima Bosne i Hercegovine;

DOKUMENTACIJA KOJU KANDIDATI MORAJU DOSTAVITI PRILIKOM APLICIRANJA Obavezna dokumentacija:
Motivaciono pismo (zašto se prijavljujem na ovaj poziv, šta očekujem, moje kvalifikacije, itd);
Radna biografija (sa obavezno navedenim kontakt telefonom i e-mailom);
Kopija diplome;
Kopija uvjerenja o prosječnoj ocjeni studija;
Kopija lične karte;
Dokaz o prijavljenosti kandidata na Birou za zapošljavanje (ne stariji od mjesec dana računajući od dana objave ovog Poziva);
Izjava kandidata o mjestu stanovanja za vrijeme pohađanja CRP Omladinske akademije; Izjava kandidata da je na raspolaganju za pohađanje Akademije počevši sa navedenim orijentacionim datumom (2.2.2015);
Izjava kandidata da će, u slučaju izbora, bez neopravdanih izostanaka pohađati rad Akademije u gore naznačenom periodu;
Dodatna dokumentacija (ako postoji):
Kopija vozačke dozvole (ako postoji);
Pisma preporuke (od pojedinih profesora s fakulteta, eventualnih prijašnjih poslodavaca, organizacija gdje je kandidat/kinja volontirao/la, i slično);
Kopije dokumenata vezane za eventualno završene edukacije i kurseve (potvrde o pohađanju, diplome, certifikati, i slično);
Kopije dokumenata koji ilustruju posebna dostignuća kandidata u nastavi, vannastavnim aktivnostima, struci, itd;
Svi ostali dokumenti koji potvrđuju i detaljnije ilustruju navode kandidata iz radne biografije i motivacionog pisma.

DOSTAVLJANJE NAVEDENE DOKUMENTACIJE: Kandidati moraju svu gore navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Centar za razvoj i podršku (CRP) Turalibegova 36, 75000 Tuzla
Svu navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na kojoj treba napisati: Gore navedenu adresu, Naznaku „Prijava na CRP Omladinsku akademiju“, Ime i prezime, i adresu kandidata Dokumentaciju možete dostaviti lično (CRP uposleniku ili u poštansko sanduče na ulaznim vratima CRP-ureda), ili na e-mail adresu: crp@bih.net.ba. U slučaju dostavljanja e-mailom potrebno je dostaviti sve navedene dokumente, uključujući sve zahtijevane kopije dokumenata u skeniranoj formi. Krajnji rok za dospijeće svih prijava /koverti na gore navedene adrese je 26.01.2015 (ponedeljak) do 12:00 sati.

NAČIN IZBORA KANDIDATA Kao što je navedeno u uvodu, ukupan broj polaznika Akademije je 9. Broj polaznika prema njihovoj struci (građevina, arhitektura, mašinstvo, elektrotehnika, ekonomija, žurnalistika) će se odrediti isključivo na osnovu kvaliteta pojedinačnih kandidata. CRP zadržava pravo da za pojedinu struku(e) ne odabere nijednog polaznika, u slučaju da nijedan od kandidata iz te struke(a) ne ispuni zahtjeve izbornog procesa. Faze izbora polaznika (navedene hronološkim redom): 1. Administrativna provjera (pregled kompletnosti dostavljene dokumentacije i uspostava šire liste kandidata; Kandidati za koje se ustanovi da u svojoj prijavi nisu dostavili pojedine obavezne dokumente će biti odmah pozvani (putem telefona i e-maila), da te dokumente odmah (a najkasnije u roku 24 sata od momenta poziva) dostave na navedenu adresu (lično ili e-mailom).

CRP ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nejavljanja kandidata na takav poziv (zbog odsutnosti, ili zbog pogrešno navedenog kontakt telefona ili e-mail adrese). Kandidati koji u zahtijevanom roku ne dostave ove dodatno zahtijevane dokumente će biti isključeni iz daljnjeg razmatranja). 2. Uspostava uže liste kandidata Na osnovu kvaliteta motivacionog pisma i radne biografije, CRP će formirati užu listu 15 kandidata, koji će biti pozvani na razgovor i praktično testiranje potrebnih vještina. 3. Razgovor sa kandidatima s uže liste i praktično testiranje potrebnih vještina
U ovoj fazi će CRP komisija za izbor polaznika: Obaviti uvodni razgovor sa svakim kandidatom; Procijeniti kvalitet potrebnih znanja i vještina na osnovu prikladnih praktičnih testova; 4. Finalni izbor 9 kandidata CRP komisija će izvršiti finalni izbor 9 kandidata koji će u okviru ugovora o volontiranju pohađati 9-mjesečnu CRP Omladinsku akademiju na osnovu slijedećih parametara: radnih kvaliteta kandidata, dokazanih dostavljenom dokumentacijom, rezultata razgovora, rezultata testiranja.

U slučaju da se zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata, ili zbog nedovoljnog broja kandidata koji su uspješno prošli opisani proces izbora, CRP će obnoviti konkurs do konačnog izbora svih 9 kandidata.

RADNI STATUS I BENEFICIJE POLAZNIKA CRP OMLADINSKE AKADEMIJE Kao što je već navedeno u uvodu teksta: U periodu prvih 9 mjeseci rada će svih 9 polaznika pod mentorstvom pojedinih CRP uposlenika-eksperata biti u statusu volontera (prema Zakonu o radu Federacije BiH) i potpisanim ugovorom o obavljanju volonterskog rada.

Ovaj ugovor će uključivati plaćene zakonski obavezne doprinose za volontera, i isplatu naknade za topli obrok i putne troškove isplaćene za stvarno ostvarene dane volontiranja; U drugoj fazi rada za vrijeme preostalih 6 mjeseci rada Akademije, učestvovaće 3 najbolja polaznika faze volontiranja, koji će za taj period potpisati ugovor o radu nas određeno vrijeme. Ovaj ugovor će uključivati plaćene zakonski obavezne doprinose za uposlenika, isplatu minimalne neto plate u zakonski određenom iznosu, i isplatu naknade za topli obrok i putne troškove.

Ovaj pripravnički rad će biti također propraćen mentorstvom CRP uposlenika-eksperata. Nakon završetka rada Akademije, CRP će svim učesnicima obezbijediti relevantne potvrde o pohađanju Akademije, kao i upisivanje odgovarajućeg statusa u njihove radne kljižice. Polaznici će biti obavezni da se pridržavaju svih odredbi gore navedenih ugovora.

U toku procesa apliciranja kandidati mogu postavljati svoja eventualna pitanja isključivo na e-mail adresu crp@bih.net.ba.